Czerwcowe Boże Serce

W czerwcu (choć nie tylko) wysławiamy Serce Jezusowe, w słowach Litanii wyśpiewujemy Jego miłość do nas. Miłość, która ma różne odcienie, która chce się sobą z nami dzielić, byśmy i my mogli kochać: kochać Boga, kochać ludzi;
tych najbliższych i tych bardziej obcych…

Wszak, jak mówi List do Rzymian, „…nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni.” – fragment ten czyta się w Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa.

Pan Jezus Chrystus ofiarowuje nam SWÓJ PRZEBITY BOK, byśmy czerpali moc i otuchę na każdą chwilę z Tego Zdroju Miłosierdzia. To ufność jest naczyniem, którym czerpać należy!

Serce Jezusa nigdy nie zawodzi, bo na zawsze pozostaje otwarte! Owszem, na świecie jest zło, grzech (także nasz własny), spotykają nas przykrości, czasem wiele bólu… Pan Bóg nie zabiera człowiekowi wolności, ale tak naprawdę nikt nie może zabrać człowiekowi wolności. Wolność jest w nas… Także POKÓJ jest w nas, jest darem Zmartwychwstałego, Bożego Baranka, który gładzi grzechy świata.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! Obdarz nas pokojem!

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w łonie Matki – Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo
zjednoczone, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc
wszystkich, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym mieszka cała
pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec
bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy
otrzymali, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy
Cię wzywają, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
P.: Jezu cichy i pokornego Serca.
W.: Uczyń serca nasze według Serca Twego.
P.: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W.: Amen.

Antyfona
Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu!
Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty!
Ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować,
Boże łaskawy i najlitościwszy!
O Jezu dobry, Zbawicielu słodki,
Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!
W Sercu Twoim racz nas obmyć,
do Serca Twojego racz nas przytulić,
w Twym Sercu na wieki racz nas zachować.